Businessenviroment

Spodbude

Skladno z finančno shemo EU, ki je lahko hkrati tudi instrument regionalne politike, je Slovenija razvila svoj sistem spodbud. Namen je pospeševanje tujih neposrednih investicij in s tem gospodarskega razvoja države. Slovenski sistem spodbud temelji na pridobivanju novih delovnih mest, prenosu novih tehnologij in znanja, kakor tudi na sodelovanju v okviru novih priložnosti.

Instrumenti vladne , proaktivne investicijske politike so usmerjeni predvsem v pridobivanje tujih investitorjev, ki že opravljajo določene gospodarske aktivnosti v Sloveniji in načrtujejo razširitev in nadgradnjo le-teh. Mnogo primerov namreč kaže, da investitorji, ki so že odkrili slovenski »splet kvalitet« ostajajo tukaj dolgoročno in pri tem izkoristijo vsako novo poslovno priložnost za širitev svoje dejavnosti. 

 

Več o nacionalnem sistemu spodbud:

DAVČNE SPODBUDE:

Davek na dobiček:

Davek na dobiček znaša  17% od davčne osnove.  

Davek na dobiček po državah, 2015

Vir: Eurostat

 

Oprostitev davka pri investicijah:

Davek na dobiček je lahko zmanjšan v naslednjih primerih:

  • 40% zneska investicije v opremo   

Davkoplačevalec lahko prenese neuporabljen odobren delež za pet let po investiciji vendar ne sme presegati višine davčne osnove.

  • 100% zneska investiranega v R&R (vendar le do višine davčne osnove)

      

Odobritev podcenjenosit:

Podcenitev zgradb in opreme je dokaj ugoden instrument. Zmanjšanje vrednosti in amortizacija ne smeta presegati stopnje, ki izhaja iz direktne podcenitve in maksimalne letne podcenitvenih stopenj, ki so prikazane na tabeli.

 

Maksimalne letne stopnje podcenitve v 2016

Kategorija podcenitve

%

Gradbeni projekti

3
(vključno z investicijami v obstoječe nepremičnine)

Deli zgradb in deli investicij v nepremičnine

6

Oprema, vozila in stroji

20

Računalniki in računalniška oprema

50
(računalniška oprema, software in hardware)

Dolgoročni nasadi

10

Vzrejna in delovna živina

20

Oprema in deli opreme za raziskovalne dejavnosti

33.3

Ostale investicije

10

Vir: Državni zbor RS

Prenos izgube:

Davkoplačevalec lahko prenese izgubo, ki se je pojavila v določenem obračunskem obdobju tako, da se zmanjša davčna osnova vendar le do višine zneska davčne osnove za to obračunsko obdobje.

 

FINANČNE SPODUDE:

Shema regionalnih pomoči 2015-2020

Višina finančnih spodbud:

1.    V območju »A« regionalne sheme pomoči do največ:

  • 25 % upravičenih stroškov za večja podjetja,
  • 35 % upravičenih stroškov za MSP, in
  • 45 % upravičenih stroškov za mikro podjetja

2.   V območju »C« regionalne sheme pomoči do največ:

  • 15 % upravičenih stroškov do 31 decembra 2017 in 10 % od  1. januarja  2018 dalje za večja podjetja,
  • 25 % upravičenih stroškov do 31 decembra 2017 in 20 % od 1 januarja 2018 dalje za MSP , in
  • 35 % upravičenih stroškov do 31 decembra 2017 in 20 % od 1 januarja 2018 dalje za mikro podjetja

 

OSTALE SPODBUDE:

Programi regionalne razvojne pomoči za manj razvita območja

Vlada je podelila poseben status štirim administrativnim regijam, kjer je nezaposlenost najvišja. Tako so lahko te regije deležne posebnih začasnih podpornih ukrepov. Osnovno načelo teh ukrepov je zagotavljanje potrebnega znanja za internacionalizacijo, da se lahko podjetja bolje plasirajo na mednarodnih trgih.

 

Pregled razvojnih ukrepov:

 

2016 - 2018

Oprostitev davka na dobiček pri investicijah

70% zneska, ki je investiran v nove zagonske investicije  (zgradbe in oprema)

Oprostitev davka na dobiček pri zaposlovanju

davčna osnova je zmanjšana do 70% za zaposlitev težje zaposljivih delavcev (za najmanj 12 mesecev)

Refundacija  socialnih dajatev, ki jih plačuje delodajalec

16.1% bruto plače osebe, ki pred tem še ni bila zaposlena

Lokalne spodbude:

Slovenske regije in občine lahko ponudijo različne vrste spodbud, v odvisnosti od posameznega primera. Te spodbude lahko pomenijo lažji dostop do industrijskih objektov, energetskih virov ali tudi oprostitev lokalnih davkov za določeno obdobje..

 

Spodbude za zaposlovanje:

Zavod za zaposlovanje v Sloveniji izvaja vrsto ukrepov za spodbujanje zaposlovanja. S temi ukrepi svetuje in tudi podpira podjetja, da zaposlijo nove delavce.

Delodajalci , ki nameravajo najeti nezaposlene osebe, lahko zaprosijo za brezplačno izobraževanje in prekvalifikacijo teh oseb na vseh enotah zavoda v Sloveniji.

 

Ugodnosti za investitorje v Podravju :

Vlada RS je z  Odlokom o dodatnih začasnih ukrepih za problemsko območje Maribora z okolico (Ur.l.RS 53/2013) vzpostavila sledeči začasni sistem podpornih ukrepov za tuje investitorje v obdobju 2013 – 2018.:
 

Ukrep 2:
Povrnitev prispevkov, ki jih plača delodajalec na osnovi Člena št. 27  Zakona o uravnoteženem regionalnem razvoju

Ukrep 3:
 Oprostitev davka za zaposlitev v Mariboru skladno s splošno oprostitvijo – zmanjšanjem davčne osnove do 70% stroškov, na osnovi Člena št.28  Zakona o uravnoteženem regionalnem razvoju.

Ukrep 4:
 Oprostitev davka – zmanjšanje davčne osnove za 70% investiranega zneska za novo začetno investicijo v opremo na področju Maribora in okolice na osnovi Člena št..28 Zakona o uravnoteženem regionalnem razvoju