Businessenviroment

Človeški viri

Izobraževalni sistem   

Slovenski izobraževalni sistem se nahaja nad povprečjem EU, kot to navaja »učni indikator  EU« Skoraj 75% neformalne izobrazbe odraslih ustreza tekočim potrebam slovenskega gospodarstva.

Kratka statistika izobrazbe na nacionalnem nivoju, šolsko leto 2014/2015

Stopnja vključitve v srednješolsko izobrazbo

100% prebivalcev med 15-18 leti

Delež učencev v tehničnih in poklicnih šolah

62.5% prebivalcev med 15-18 leti

Delež mladih ljudi, ki se izobražujejo na visokih šolah

47.7% prebivalcev med 19-24 leti

Vir:Statistični urad RS

Značilnosti delovne sile

 Delovno aktivno prebivalstvo glede na: OBČINE, SPOL, LETO , DOSEŽENA IZOBRAZBA
 Spol –SKUPAJ

 

Vir:Statistični urad RS

 

 

Delovno aktivno prebivalstvo po: OBČINE, SPOL, LETO , DOSEŽENA IZOBRAZBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spol - SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

2014

 

 

 

 

Osnovnošolska ali manj

Srednješolska

Višješolska, visokošolska

Neznano

Osnovnošolska ali manj

Srednješolska

Višješolska, visokošolska

Neznano

Hoče - Slivnica

411

2447

665

6

311

2565

809

-

Kungota

139

620

146

5

112

598

198

-

Maribor

6768

36442

17448

53

4233

31497

19580

-

Ormož

680

2757

648

82

498

2506

815

-

Pesnica

233

939

278

30

188

994

340

-

Podvelka

84

278

65

16

82

295

80

-

Ptuj

1555

7472

2553

33

1246

7767

3089

-

Radlje ob Dravi

260

1262

321

11

208

1317

424

-

Ribnica na Pohorju

18

76

31

1

10

83

48

-

Ruše

264

1314

409

2

217

1260

439

-

Selnica ob Dravi

139

678

163

12

77

576

185

-

Slovenska Bistrica

1046

5086

1475

47

722

4977

1886

-

 

Produktivnost dela

V letu 2015 je bila Slovenija po produktivnosti dela še vedno na vrhu EU-13 novih držav članic. V naslednjih letih, vse do 2018 se pričakuje nadaljnja rast produktivnosti – okrog 1,5% rast realne vrednosti. 

Overall productivity, 2014

GDP (PPP) per person employed (in EUR)

Vir: Inštitut za makroekonomske analize in razvoj

Stroški dela

Ocenjeni letni bruto stroški dela na zaposlenega v izbranih slovenskih industrijskih dejavnostih v letu 2016

INDUSTRIES

Unskilled
worker
(€)

Skilled
worker
(€)

Highly skilled
worker
(€)

Engineers and
professionals
(€)

Automotive

                   14,100

                 15,700

                   21,400

                      27,400

Chemicals & Pharmaceuticals       

    14,200

17,100

25,500

32,200

Electronics & Electrical

14,100

16,700

20,000

23,100

ICT

17,000

19,700

25,200

34,800

Logistics & Distribution

14,100

15,200

22,000

34,500

Machining & Metalworking

14,100

16,900

20,200

23,500

Wood-processing

14,100

15,100

17,100

24,400

Stroški dela vsebujejo: osnovna bruto plača, povprečni dodatek na aktivno zaposlenost, letni dopust, prehrana, prevoz na delo

Niso vključeni: dodatno plačilo za težje delovne razmere, nagrajevanje za dobre delovne rezultate, udeležba na uspešnosti poslovanja podjetja

 

Znanje tujih jezikov

Prebivalci Podravja in Slovenije so zelo fleksibilni pri uporabi tujih jezikov. Slovenija spada v sam vrh EU, saj  92% prebivalcev lahko komunicira vsaj v enem tujem jeziku, 67% pa uporablja dva tuja jezika.. Kakor drugod je tudi tukaj angleški jezik najširše v uporabi. Sledi nemški jezik, italijanski, hrvaški ter srbski jezik. Šole v Sloveniji ponujajo učenje dveh tujih jezikov že na osnovni stopnji izobraževanja.  

% who can conduct conversation in the particular language

Vir: Inštitut za makroekonomske analize in razvoj

English proficiency, 2014

Source: Institute of Macroeconomic analysis and development

 

Zaposlovanje

Iskalci zaposlitve iz drugih držav EU so pri iskanju zaposlitve v Sloveniji enakovredni slovenskim delavcem in ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja v Sloveniji, so podrobneje opredeljene v Zakonu o zaposlovanju, posamezne specifičnosti pa se lahko regulirajo s konkretnimi pogodbami o delu.