Onas

RRA Podravje – Maribor

 

www.rra-podravje.si

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je kot osrednja razvojna agencija v podravski regiji skupaj s partnerskimi institucijami najpomembnejši člen za razvoj tako Mestne občine Maribor kot tudi vseh ostalih 40 občin v regiji. Zaradi zelo pomembe funkcije, ki jo opravlja, je ključno, da predstavlja najboljši servis občinam na področju regionalnega razvoja, projektne podpore, črpanju evropskih sredstev, povezovanju, privabljanju investitorjev, razvoju turizma, pametni specializaciji ter podporo podjetniškemu okolju.

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj)

 

www.bistra.si

 

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj) je znanstveno-raziskovalna in regionalno razvojna ustanova, zadolžena za spodbujanje razvoja odličnosti v okolju, v katerem deluje, na vseh področjih svojega delovanja po mednarodno primerljivih merilih ter močno vpeta v EU projekte. ZRS Bistra Ptuj je v svojih dosedanjih prizadevanjih in na podlagi rezultatov dela, postala nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana inštitucija za ustvarjanje povezav med znanstveno, raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, inštituti, druge RR institucije …) ter gospodarskimi subjekti, prav tako je vezni člen med občinami in lokalno samoupravo ter državnimi službami, z namenom pomoči pri pospeševanju in vodenju lokalnega in regionalnega razvoja območja. Glavne aktivnosti vključujejo spodbujanje celovitega in lokalno usmerjenega trajnostnega razvoja podregije, ki jo sestavlja 16 občin Spodnjepodravske regije, vzpostavljanje in vzdrževanje povezav med podjetji, raziskovalnimi institucijami in oblastmi, omogočanje inovacij in prenos znanja na MSP.

RRC – Ormož

 

www.rrc-ormoz.si

 

Razvojno raziskovalni center Ormož opravlja strokovne, razvojne in tekoče naloge na področju gospodarskega, socialnega, okolijskega in prostorskega razvoja občin in regije.  Njihov cilj je pomagati pri razvoju podjetništva, gospodarstva in turizma tako na lokalnem kot v regionalnem prostoru. RRC Ormož predstavlja prepoznavno inštitucijo  katera pripomore k za razvoju lokalnega  in regijskega okolja.  

RASG

 

https://www.rasg.si/index.php/sl/

 

Razvojna agencija Slovenskih goric, d.o.o. (RASG), je območna razvojna agencija Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice. Izvaja naloge javnega pomena za območje 9 občin ORP in za širše območje Slovenskih goric.

V obdobju 2014-2020 izvaja naloge vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, ki pokriva območje 10 občin na območju osrednjih in zahodnih Slovenskih goric. Aktivna je tudi na področju mednarodnega sodelovanja ter svetovanja poslovnim in javnim subjektom na območju, zlasti pri pridobivanju sredstev za uresničitev projektnih idej in izvedbi projektov. Pod okriljem RASG deluje še Izobraževalni center Slovenske gorice, ki s priznanimi programi izvaja usposabljanja s področja jezikov, računalništva, podjetništva itd. Vse od decembra 2009 izdaja lokalni medij - tiskani mesečnik Ovtarjeve novice.

RASG v imenu LAS Ovtar izvaja javne pozive za evropska sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki sta namenjena izvajanju različnih razvojnih projektov. Opravlja tudi svetovalne dejavnosti za poslovne in javne subjekte. Z različnimi projekti spodbuja sodobne pristope k razvoju podeželja, povezovanje lokalne ponudbe, razvoj turizma, podjetništva, socialne ekonomije, samooskrbe in ekološkega kmetovanja ter organiziranja različnih delavnic, izobraževanja in dogodkov v regiji. Nudi administrativno in operativno podporo delovanju Društva Ovtar Slovenskih goric, ki povezuje ponudnike in druge deležnike razvoja podeželja na območju LAS Ovtar. Društvo Ovtar Slovenskih goric je tudi partner v več projektih in je močan povezovalni dejavnik v lokalni ponudbi na tem območju. RASG od decembra 2009 izdaja mesečnik Ovtarjeve novice, ki je sčasoma postal osrednji časopis regije, saj se vsebine dotikajo predvsem aktualnega dogajanja na območju LAS Ovtar.

RASG v svojih prostorih zagotavlja delovanje turistično informacijskega centra, ki ponuja osnovne turistične informacije, promocijski material in možnost nakupa turističnih spominkov. Organizira tudi lokalne vodnike za najavljene skupine in turiste.

Na vseh področjih delovanja ima RASG na območju Slovenskih goric in širše v regiji ter pri čezmejnem sodelovanju razvito močno partnersko mrežo ter tako odlično poznava teren, dejavnosti (podjetništvo, kmetijstvo, itd.) in ponudbo območja.

RIC – Slovenska Bistrica

 

www.ric-sb.si

 

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica je razvojno-podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica in sosednjih občin. Projektno sodelujemo tudi z institucijami na državnem in mednarodnem nivoju. Svoje aktivnosti usmerjamo v izvajanje štirih sklopov dejavnosti: i) razvoj podjetništva; ii) lokalni in regionalni razvoj; iii) razvoj turizma in iv) razvoj podeželja. 

Temeljna naloga RIC Slovenska Bistrica je ustvarjati vrednosti za ciljne udeležence v lokalnem okolju z razvijanjem in razporejanjem virov in zmožnosti, pri čemer se vrednost nanaša na ponudbo storitev in izdelkov, ki vplivajo na socialne in ekonomske vidike, ki učinkujejo na družbo kot celoto.